Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Luotettavana kumppanina HORVEIT OÜ on sitoutunut käsittelemään yhtiön asiakkaiden henkilötietoja kunnioittaen kaikkia heidän oikeuksiaan. Tämän perusteella yhtiö on kehittänyt yksityisyydensuojapolitiikan pääperiaatteet asiakastietojen keräämisessä, käytössä, paljastamisessa, siirtämisessä ja tallentamisessa.

 

1. HUOMAUTUKSET

1.1. Rekisteröity on luonnollinen henkilö, josta HORVEIT OÜ: llä on tietoja tai tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen. Rekisteröityjä ovat esimerkiksi asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työntekijät luonnollisina henkilöinä, joiden henkilötiedot HORVEIT OÜ on saanut.

1.2. Tietosuojakäytäntö on tämä teksti, jossa esitetään periaatteet henkilötietojen käsittelylle HORVEIT OÜ: ssä.

1.3. Henkilötiedot ovat mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.

1.4. Henkilötietojen käsittely kattaa kaikki rekisteröidyn henkilökohtaisilla tiedoilla suoritetut toimet, mukaan lukien kerääminen, tallentaminen, organisointi, tallentaminen, muuttaminen, paljastaminen, pääsyn tarjoaminen niihin, kyselyjen tekeminen, käyttö, siirto, ristikäyttö, yhdistäminen, sulkeminen , henkilötietojen tai useiden edellä mainittujen toimintojen poistaminen tai tuhoaminen riippumatta tavasta, jolla operaatiot suoritetaan ja käytetyistä keinoista.

1.5. Asiakas on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää tai on ilmaissut kiinnostuksensa käyttää HORVEIT OÜ -palveluja.

1.6. Sopimus on HORVEIT OÜ: n ja asiakkaan välinen palvelujen tarjoamista koskeva sopimus tai jokin muu sopimus.

1.7. Verkkosivusto naturalstyle.ee on HORVEIT OÜ -verkkosivusto..

1.8. Vierailija on henkilö, joka käyttää HORVEIT OÜ -sivustoa.

1.9. Lapsi on henkilötietojen käsittelyssä alle 13-vuotias henkilö Viron tasavallassa.

1.10. HORVEIT OÜ tarjoaa kaikenlaisia palveluita ja tuotteita..

1.11. Evästeet ovat datatiedostoja, jotka tallennetaan joskus verkkosivuston kävijän laitteelle.

1.12. HORVEIT OÜ -tietosuojaasiantuntija on henkilö, joka seuraa henkilötietojen käsittelyn periaatteiden täytäntöönpanoa ja johon kuka tahansa rekisteröity voi ottaa yhteyttä valituksen yhteydessä.

1.13. Myyntikanavat ovat HORVEIT OÜ: n tapoja kommunikoida rekisteröityjen kanssa, työkaluja, jotka on luotu tavaroiden ja palveluiden myyntiin, mukaan lukien sähköposti, puhelin, julkinen ja sosiaalinen media, erilaiset chat-linjat, yksilölliset ja interaktiiviset ilmoitukset ja muut vastaavat työkalut verkkosivustoilla ja muissa paikoissa.

1.14. Tuotesalkku sisältää HORVEIT OÜ: n erilaisia tuotteita ja palveluita, joiden luettelo on saatavana yhtiön verkkosivuilla naturalstyle.ee.

Tietosuojakäytännössä, sopimuksessa, yleisissä ehdoissa ja osapuolten välisessä viestinnässä näitä käsitteitä käytetään edellä mainitussa mielessä.

 

2. YLEISET EHDOT

2.1. Natural Style on oikeushenkilö HORVEIT OÜ, rekisterikoodi 10144196, sijainti Veerenni 29/1, Tallinn, Viro.

2.2. HORVEIT OÜ: ssä henkilötietoja voidaan käsitellä:

2.2.1. vastuullinen käsittelijä, kun käsittelyn tarkoitukset ja keinot on määritelty;

2.2.2. valtuutetun käsittelijän toimesta vastuuhenkilön ohjeiden mukaisesti;

2.2.3. vastaanottaja, jolle henkilötiedot siirretään.

2.3. Tietosuojakäytäntö koskee rekisteröityjä; tietosuojakäytännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa kaikille HORVEIT OÜ: n työntekijöille ja kumppaneille, joille HORVEIT OÜ: n keräämät henkilötiedot ovat käytettävissä.

2.3.1. Tietosuojakäytäntöä voidaan täydentää verkkosivustolla tai laitteilla julkaistuilla tietosuojailmoituksilla, ja ne voivat muuttaa tai täydentää tietosuojakäytäntöä.

 

3. PERIAATTEET

3.1. HORVEIT OÜ suosii aina rekisteröityjen etuja, oikeuksia ja vapauksia käsitellessään henkilötietojaan.

3.2. HORVEIT OÜ: n tavoitteena on tarjota vastuullista henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu parhaisiin käytäntöihin, pitäen mielessä, että yritys on aina valmis osoittamaan henkilötietojen käsittelyn asetettujen tavoitteiden mukaisuuden.

3.3. HORVEIT OÜ: n kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit, ohjeet, toiminnot ja toiminnot perustuvat seuraaviin periaatteisiin:

3.3.1. Laillisuus. Henkilötietojen käsittelyssä on oikeusperusta, esimerkiksi suostumus.

3.3.2. Oikeudenmukaisuus. Henkilötietojen käsittely on oikeudenmukaista ja edellyttää ensinnäkin, että rekisteröidyllä on riittävästi tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

3.3.3. Läpinäkyvyys. Henkilötietojen käsittely on rekisteröidylle avointa.

3.3.4. Tarkoitus. Henkilötietoja kerätään tarkasti ja selkeästi määriteltyihin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä myöhemmin tavalla, joka ei ole näiden tarkoitusten mukainen.

3.3.5. Oikeus. Henkilötiedot ovat oikeita ja tarvittaessa päivitetyt, ja ryhdytään kaikkiin kohtuullisiin toimiin henkilötietojen poistamiseksi tai korjaamiseksi, jotka ovat virheellisiä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta.

3.3.6. Rajoitetun varastoinnin periaatetta koskevat henkilötiedot on säilytettävä muodossa, jonka avulla rekisteröidyt voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että jos HORVEIT OÜ haluaa säilyttää henkilötietoja kauemmin kuin se on tarpeen tähän tarkoitukseen, yritys anonymisoi tiedot niin, että rekisteröityä ei voida enää tunnistaa. HORVEIT OÜ: n asiakassuhteiden tai vastaavien suhteiden kautta saamien tietojen osalta yritys säilyttää ne parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja säilyttää suostumuksen perusteella käsitellyt tiedot, kunnes suostumus peruutetaan..

3.3.7. Luotettavuus ja luottamuksellisuus. Henkilötietojen käsittely suoritetaan tavalla, joka varmistaa henkilötietojen riittävän turvallisuuden, mukaan lukien suoja luvatonta tai laitonta käsittelyä ja vahingossa tapahtuvaa katoamista, tuhoutumista tai vahingoittumista vastaan, käyttämällä kohtuullisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä. HORVEIT OÜ: llä on sisäiset ohjeet ja säännöt työntekijöille sekä erilliset sopimukset jokaisen valtuutetun tietojenkäsittelijän kanssa, tarjoten parhaat käytännöt, jatkuvan riskinarvioinnin sekä asiaankuuluvat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KOKOONPANO

4.1. HORVEIT OÜ kerää muun muassa seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

4.1.1. rekisteröidyn HORVEIT OÜ: lle antamat henkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero);

4.1.2. rekisteröidyn ja HORVEIT OÜ: n välisestä normaalista viestinnästä syntyvät henkilötiedot;

4.1.3. rekisteröidyn selvästi julkistamat henkilötiedot (esim. sosiaalisessa mediassa);

4.1.4. palvelujen käytössä syntyvät henkilötiedot (esim. ostettaessa HORVEIT OÜ -verkkokaupasta);

4.1.5. verkkosivuston vierailusta ja käytöstä johtuvat henkilötiedot (esim. verkkosivustolla vietetty aika);

4.1.6. kolmansilta henkilöiltä saadut henkilötiedot;

4.1.7. HORVEIT OÜ: n luomat ja yhdistämät henkilötiedot (kirjeenvaihto tai tilaushistorian luettelo asiakassuhteiden yhteydessä).

 

5. HENKILÖTIETOJEN KOKOONPANO. KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTELUT


5.1. HORVEIT OÜ käsittelee henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella tai lailla.

5.2. Suostumuksella HORVEIT OÜ käsittelee henkilötietoja tarkalleen rekisteröidyn määrittelemissä rajoissa, laajuudessa ja tarkoituksissa. Suostumusten osalta Miriada OÜ: n toiminta perustuu periaatteeseen, jonka mukaan jokaisen suostumuksen on oltava selvästi erotettavissa muista kysymyksistä ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Suostumus voidaan antaa kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti. Rekisteröity antaa suostumuksen vapaaehtoisesti, nimenomaisesti, tarkoituksellisesti ja yksiselitteisesti, esimerkiksi valitsemalla ruutu verkkosivustolla.

5.3. HORVEIT OÜ: n oikeutettu etu on oman yrityksen johtaminen ja hoitaminen tarjota markkinoiden parhaat mahdolliset palvelut. Lain mukaan HORVEIT OÜ käsittelee henkilötietoja vasta huolellisen arvioinnin jälkeen sen selvittämiseksi, onko yrityksellä oikeutettu etu, henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja rekisteröidyn etujen ja oikeuksien mukaisesti. Henkilötietojen käsittely oikeutetun edun perusteella voi tapahtua erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

5.3.1. varmistaa luotettavat asiakassuhteet, esimerkiksi henkilötietojen käsittely, mikä on ehdottoman välttämätöntä todellisten edunsaajien tunnistamiseksi tai petosten estämiseksi;

5.3.2. hallita ja analysoida asiakaskuntaa palvelujen ja tuotteiden saatavuuden, valikoiman ja laadun parantamiseksi sekä tarjota parhaat ja henkilökohtaisimmat tarjoukset asiakkaan suostumuksella;

5.3.3. kerätä tunnisteita ja henkilötietoja verkkosivuja, mobiilisovelluksia ja muita palveluita käytettäessä. HORVEIT OÜ käyttää kerättyjä tietoja verkkoanalyysien tekemiseksi, matkapuhelinpalvelujen ja tietoyhteiskunnan palvelujen analysoimiseksi, toiminnan varmistamiseksi ja parantamiseksi, tilastojen laatimiseksi, kävijöiden käyttäytymisen ja käyttökokemusten analysoimiseksi sekä parempien ja yksilöllisempien palvelujen tarjoamiseksi;

5.3.4. tehdä asiakkaiden ja kävijöiden tyytyväisyystutkimuksia ja mitata markkinointitoiminnan tehokkuutta;

5.3.5. analysoida asiakkaiden ja kävijöiden käyttäytymistä eri myyntikanavissa ja verkkosivuilla;

5.3.6. palvelujen valvomiseksi HORVEIT OÜ voi tallentaa ilmoituksia ja tilauksia, jotka on tehty sekä toimitiloissaan että tietoliikenteen (sähköposti, puhelin jne.) välityksellä, sekä HORVEIT OÜ: n suorittamia tietoja ja muita toimintoja sekä tarvittaessa käyttää niitä todistaa tilauksia tai muita toimintoja;;

5.3.7. kun harkitaan verkko-, tieto- ja kyberturvallisuutta esimerkiksi piratismin torjumiseksi, verkkosivustojen suojaamiseksi, varmuuskopioiden tekemiseksi ja ylläpitämiseksi;

5.3.8. laatia, esittää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

5.4. Lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi HORVEIT OÜ käsittelee henkilötietoja lain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai lain sallimien käyttötapojen soveltamiseksi. Esimerkiksi laissa asetetaan velvoitteita käsitellä maksuja tai noudattaa rahanpesusääntöjä.

5.5. Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu muuhun tarkoitukseen kuin mihin henkilötiedot alunperin kerättiin tai ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, HORVEIT OÜ arvioi huolellisesti uuden käsittelyn sallittavuuden.

 

6. HENKILÖTIETOJEN luovuttaminen ja / tai siirto kolmansille

6.1. HORVEIT OÜ tekee yhteistyötä henkilöiden kanssa, joille yritys voi siirtää rekisteröidyihin liittyviä tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, yhteistyön puitteissa ja tarkoitusta varten.

6.2. Nämä kolmannet henkilöt voivat olla esimerkiksi:

postipalveluja välittävät tai tarjoavat henkilöt, IT-kumppanit, perintäpalvelujen tarjoajat, maksuhäiriörekisterit, laitokset ja organisaatiot edellyttäen, että:

6.2.1. niiden tarkoitus ja käsittely ovat laillisia;

6.2.2. henkilötietojen käsittely tapahtuu HORVEIT OÜ -ohjeiden ja voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

 

7. TURVATOIMENPITEET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN

7.1. HORVEIT OÜ tallentaa henkilötietoja vain tiukasti tarvittavan vähimmäisajan. Henkilötiedot, joiden viimeinen voimassaolopäivä on kulunut, tuhotaan parhaita käytäntöjä noudattaen ja HORVEIT OÜ: n vahvistamien menettelyjen mukaisesti.

7.2. HORVEIT OÜ on laatinut ohjeet ja menettelytavat henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi sekä organisatorisilla että teknisillä toimenpiteillä.

7.3. Henkilötietoihin liittyvissä tapahtumissa HORVEIT OÜ toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet seurausten lieventämiseksi ja kaikkien asiaankuuluvien riskien välttämiseksi tulevaisuudessa. Muun muassa HORVEIT OÜ rekisteröi kaikki tapaukset ja ilmoittaa asiasta suoraan tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidylle.

 

8. LASTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1. HORVEIT OÜ ei saa tietoisesti kerätä tietoja alle 13-vuotiaista tai lapsista, ja jos teemme niin tietoisesti, otamme huomioon vanhemman tai huoltajan toiveet.

8.2. Jos HORVEIT OÜ saa tietää, että yritys on kerännyt joitain henkilötietoja lapselta tai lapsesta, yritys tekee parhaansa lopettaakseen heidän henkilötietojensa käsittelyn.

 

9. TIETOAINEEN OIKEUDET

9.1. Suostumukseen liittyvät oikeudet:

9.1.1. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

9.1.2. Suostumus HORVEIT OÜ -uutiskirjeen vastaanottamiseen voidaan peruuttaa uutiskirjeen alla olevan linkin kautta.

9.2. Henkilötietojen käsittelyssä rekisteröidyllä on myös seuraavat oikeudet:

9.2.1. Oikeus saada tietoja tai rekisteröidyn oikeus saada tietoja heille kerätyistä henkilötiedoista.

9.2.2. Oikeus saada tietoja, mukaan lukien rekisteröidyn oikeus saada kopio käsitellyistä henkilötiedoistaan.

9.2.3. Oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista.

9.2.4. Oikeus tietojen poistamiseen, toisin sanoen, rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista, esimerkiksi jos käsittely tapahtuu vain hänen suostumuksensa perusteella.

9.2.4.1. Tällöin myös mahdollisuus osallistua HORVEIT OÜ -kanta-asiakasohjelmaan päättyy, koska asiakasta ei voida enää tunnistaa.

9.2.5. Oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Tämä oikeus syntyy muun muassa, jos käsittelyä ei ole sallittu lailla tai jos rekisteröity riitauttaa henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan ajanjaksoksi, jonka aikana vastuuhenkilö voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden, tai kun henkilötietojen käsittely on laitonta, mutta rekisteröity ei pyydä heidän henkilötietojensa poistaminen.

9.2.6. Oikeus valvontaviranomaisen arvioon siitä, onko rekisteröidyn henkilötietojen käsittely laillista.

 

10. KÄYTTÖOIKEUDET JA VALITUSTEN JÄTTÄMINEN

10.1. Oikeuksien käyttäminen:

10.1.1. Rekisteröidyllä on oikeus ottaa yhteyttä HORVEIT OÜ: hen sähköpostitse info@naturalstyle.ee, jos henkilötietojen käsittelyyn liittyy kysymys, hakemus tai valitus.

10.2. Valitusten tekeminen:

10.2.1. Rekisteröidyllä on oikeus hakea muutosta HORVEIT OÜ: ltä, tietosuojavaltuutetulta tai tuomioistuimelta, kun rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu henkilötietojen käsittelyn aikana.

10.2.2. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat saatavilla sen verkkosivuilla osoitteessa https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

 

11. Evästeet ja muut verkkotekniikat

11.1. HORVEIT OÜ voi kerätä tietoja verkkosivujen ja muiden tietoyhteiskuntapalvelujen kävijöistä käyttämällä evästeitä (ts. Pieniä tietoja, jotka vierailijan selain tallentaa tietokoneen tai muun laitteen kiintolevylle) tai muulla vastaavalla tekniikalla (kuten IP-osoite, laitetiedot, sijaintitiedot) ja käsittele näitä tietoja.

11.2. HORVEIT OÜ käyttää kerättyjä tietoja: mahdollistamaan palvelun tarjoamisen vierailijan tai asiakkaan tapojen mukaisesti; varmistaa palvelun paras laatu; tehdä verkkosivustokokemuksesta helpompaa asiakkaille; ilmoittaa vierailijalle ja asiakkaalle sisällöstä ja antaa suosituksia; tehdä mainoksista osuvampia ja parantaa markkinointiponnisteluja, analysoida asiakkaiden käyttäytymistä ja parantaa siten verkkokokemusta, helpottaa sisäänkirjautumista ja tietosuojaa. Kerättyjä tietoja käytetään myös kävijöiden laskemiseen ja heidän käyttötottumustensa tunnistamiseen.

11.3. Käytämme verkkokauppaympäristömme evästeitä tunnistaaksemme käyttäjät ainutlaatuisina mutta tuntemattomina henkilöinä.

11.4. HORVEIT OÜ käyttää istunto-, pysyviä ja mainosevästeitä. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti jokaisen käynnin jälkeen; pysyvät evästeet ovat voimassa, kun verkkosivustoa käydään usein; mainosevästeitä käytetään vierailijalle sopivan materiaalin esittämiseen tai rajoitetaan saman mainoksen näyttökertojen määrää verkkosivustolla. Kolmansien osapuolten evästeitä käyttävät HORVEIT OÜ -kumppaneiden verkkosivustot. HORVEIT OÜ ei hallitse näiden evästeiden ulkonäköä, joten voit saada tietoja näistä evästeistä kolmansilta osapuolilta.

11.5. Evästeiden osalta kävijät sitoutuvat käyttämään niitä verkkosivustolla, tietoyhteiskunnan palvelujen asetuksissa tai verkkoselaimessa. Jos vierailija ei halua sallia evästeiden käyttöä verkkosivustolla, hän voi estää ne verkkoselaimen asetuksissa, käyttää yksityisen selaamisen vaihtoehtoa tai poistaa ne kokonaan verkkoselaimen palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaan.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta on seuraavilla sivuilla:

Kromi

Safari

iOS

Firefox

Internet Explorer

11.6. Useimmat verkkoselaimet sallivat oletusevästeet. Ilman evästeiden täydellistä lupaa verkkosivuston ominaisuudet eivät ole täysin vierailijan käytettävissä, ja toiminnallisuuteen ja käyttökokemukseen saattaa liittyä odottamattomia ongelmia. Kävijä hallitsee evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden sallimista, estämistä tai poistamista selainasetusten, tietoyhteiskunnan palveluasetusten ja tietosuojaa parantavien alustojen kautta.

 

12. ASIANOMAISET ASIAKIRJAT, OHJEET, MENETTELYT

12.1. Seuraavia asiakirjoja, menettelyjä ja ohjeita käytetään HORVEIT OÜ -tietosuojakäytännön toteuttamiseen:

12.1.1. Käsittelytoimintarekisteri, jossa luetellaan kaikki henkilötietojen tarkoitukset, tavat, prosessit, tyypit ja luokat sekä vastaavat käsittelyn perusteet;

12.1.2. Henkilön tili verkkokaupassa, jonka kautta kaikki rekisteröidyn henkilökohtaiset tiedot ovat hänen saatavilla HORVEIT OÜ: ssä; on mahdollista korjata ja muuttaa niitä ja käyttää muita lain ja tämän yksityisyyden suojan mukaisia oikeuksia;

12.1.3. HORVEIT OÜ Organisaatio- ja teknisten toimenpiteiden käytön periaatteet, jotka sisältävät erilaisia toimenpiteitä, joita Miriada OÜ soveltaa henkilötietojensa luottamuksellisuuteen ja suojaamiseen;

12.1.4. All About Cookies: evästeiden ja muiden verkkotekniikoiden kuvaukset, joita HORVEIT OÜ käyttää.

 

13. YHTEYSTIEDOT JA TIEDOT

13.1. Tärkeät yhteydet rekisteröidylle HORVEIT OÜ:

13.1.1. Jos sinulla on kysyttävää henkilötiedoista, voit ottaa yhteyttä HORVEIT OÜ: hen sähköpostitse: info@naturalstyle.ee

 

14. MUUT

14.1. HORVEIT OÜ: llä on oikeus muuttaa yksipuolisesti tätä tietosuojakäytäntöä. HORVEIT OÜ ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista verkkosivustolla www.naturalstyle.ee. Oletamme, että jos aloitat HORVEIT OÜ -sivuston naturalstyle.ee käytön, olet nähnyt tietosuojakäytännön ja hyväksynyt sen ehdot.